Društvo TečajCPP.com
Društvo za izobraževanje, 
osveščanje in oblikovanje.
Osredek pri Dobrovi 32, 1356 Dobrova
info@tecajcpp.com
Društvo TečajCPP.com
  Domov    Tečaj CPP    Testi CPP    Postanite član TečajCPP.com    FAQ in Ankete Društvo TečajCPP.com
Poiščite na TečajCPP.com 
   
Društvo TečajCPP.com
  :: No, pa začnimo...
Opravljanje vozniškega izpita
O avtošoli
Pomen izrazov
  :: Znaki in označbe
Znaki ki jih dajejo policisti + Triopan
Vozila s prednostjo in vozila za spremstvo
Svetlobni prometni znaki
Znaki za nevarnost
Znaki za izrecne odredbe
Znaki za obvestila
Dopolnilne table in drugi znaki
Označbe na vozišču
Uporaba rumene luči
  :: Vozilo v prometu
Označevanje udeležencev
Registrske tablice
Tehnični pregledi
Pnevmatike
  :: Uporaba vozil
Prevoz oseb
Prevoz tovora
Vleka
Vožnja in opojne substance
Prometne nesreče in EU poročilo
  :: Vožnja po cesti
Hitrost
Vključevanje na cesto, prehodi za pešce, železniška proga
Križišča
Obračanje in vzvratna vožnja
Ustavitev in parkiranje
Prehitevanje in vožnje mimo
Avtocesta
Vožnja skozi predore
  :: Nasveti
Speljevanje v klancu
Bočno parkiranje
Parkiranje v strmini
  :: Zanimivosti
Slike prometnih nesreč
Izpostavljenost v prometnih nesrečah
  :: Psihofizično stanje udeležencev v cestnem prometu in odvzem vozniškega dovoljenja
Voznik ne sme voziti vozila v cestnem prometu niti ga začeti voziti, če je pod vplivom alkohola, mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, ki zmanjšujejo njegovo sposobnost za vožnjo.
Koncentracija alkohola v krvi
Med vožnjo v cestnem prometu in ko začnejo voziti, ne smejo imeti alkohola v krvi:
0 ‰
  vozniki vozil kategorije C, D1, D, B+E, C+E, D1 + E in D+E,
vozniki vozil, s katerimi opravljajo javni prevoz oseb in stvari ali prevoz oseb za lastne potrebe,
vozniki vozil, s katerimi prevažajo nevarne snovi,
poklicni vozniki motornega vozila, kadar opravljajo ta poklic,
učitelji vožnje, med usposabljanjem kandidata za voznika v vožnji motornega vozila,
kandidati za voznika med usposabljanjem v vožnji motornega vozila,
spremljevalci,
vozniki začetniki,
vozniki, ki prevažajo skupine otrok.
0,5 ‰
Ostali vozniki imajo lahko do 0,5 grama alkohola na kilogram krvi ali do vključno 0,24 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka pod pogojem, da tudi pri nižji koncentraciji alkohola ne kažejo znakov motenj v vedenju, katerih posledica je lahko nezanesljivo ravnanje v cestnem prometu.
1,1 ‰
Vozniku, ki povzroči prometno nesrečo, razen prometne nesreče z neznatno nevarnostjo za druge udeležence cestnega prometa, in ima v organizmu več kot 1,10 grama alkohola na kilogram krvi ali več kot 0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka ali mamilo, psihoaktivno zdravilo ali drugo psihoaktivno snov, ki zmanjšuje njegovo sposobnost za varno udeležbo v cestnem prometu, preneha veljavnost vozniškega dovoljenja.
1,5 ‰
Vozniku motornega vozila, ki ima v organizmu več kot 1,5 grama alkohola na kilogram krvi ali več kot 0,71 miligrama alkohola v izdihanem zraku, preneha veljavnost vozniškega dovoljenja.
Preizkus
Policist lahko, zaradi ugotovitve ali ima udeleženec v cestnem prometu v organizmu alkohol ali več alkohola, kot je dovoljeno, odredi preizkus s sredstvi ali napravami za ugotavljanje alkohola.
Če se s preizkusom ugotovi, da ima voznik motornega vozila v organizmu več alkohola kot je dovoljeno, mu policist prepove nadaljnjo vožnjo in mu začasno odvzame vozniško dovoljenje.

Udeležencu cestnega prometa, ki kaže znake motenj v vedenju, katerih posledica je lahko nezanesljivo ravnanje v prometu, rezultat preizkusa pa kaže na prisotnost alkohola v dovoljenih mejah, odredi policist strokovni pregled.
Če se s preizkusom iz prejšnjega odstavka ugotovi, da ima voznik v organizmu več alkohola, kot dovoljuje ta zakon, izpolni policist zapisnik o preizkusu, ki ga podpiše tudi preizkušeni voznik. Če voznik odkloni podpis, vpiše policist vzrok odklonitve v zapisnik in mu odredi preizkus z merilnikom alkohola v izdihanem zraku (etilometrom) ali strokovni pregled.
Udeleženec cestnega prometa, od katerega policist zahteva, da opravi preizkus s sredstvi ali napravami za ugotavljanje alkohola, mora ravnati po zahtevi policista. Če preizkus odkloni, policist vozniku prepove nadaljnjo vožnjo, vozniku motornega vozila pa tudi začasno odvzame vozniško dovoljenje. Če zaradi zdravstvenega stanja ali zaradi drugega, s tem povezanega objektivnega vzroka, ne more opraviti preizkusa ali če ga ne opravi po navodilih proizvajalca, mu policist odredi strokovni pregled. Če zdravnik, ki opravi strokovni pregled, ugotovi, da je pod vplivom alkohola, policist vozniku prepove nadaljnjo vožnjo, vozniku motornega vozila pa začasno odvzame vozniško dovoljenje.
Če udeleženec v cestnem prometu oporeka rezultatu preizkusa, policist odredi preizkus z merilnikom alkohola v izdihanem zraku (etilometrom)strokovni pregled. Na strokovni pregled odpelje voznika policist s službenim vozilom. Če se s preizkusom z merilnikom alkohola ali strokovnim pregledom ugotovi, da je udeleženec cestnega prometa v takšnem psihofizičnem stanju, da sme voziti vozilo v cestnem prometu, ga policist s službenim vozilom odpelje nazaj k vozilu. Stroški prevoza do kraja, kjer se opravi preizkus z merilnikom alkohola oziroma strokovni pregled ter stroški preizkusa so stroški postopka o prekršku.
Policist zaradi ugotovitve, ali je voznik pod vplivom mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, ki zmanjšujejo njegovo sposobnost za vožnjo, izvesti postopek za prepoznavo znakov oziroma simptomov, ki so posledica teh snovi v organizmu. V okviru postopka lahko izvede tudi preizkus z napravo za hitro ugotavljanje prisotnosti takih snovi v organizmu. Če ni bil izveden preizkus z napravo ali če voznik odkloni sodelovanje v postopku ali postopka ni mogoče opraviti, policist odredi strokovni pregled. Če je bil preizkus z napravo izveden in se ugotovi, da ima voznik prisotnost takih snovi v organizmu, izpolni policist zapisnik o preizkusu, ki ga podpiše tudi preizkušeni voznik. Če voznik odkloni podpis ali oporeka rezultatu preizkusa, vpiše policist vzrok odklonitve v zapisnik in mu odredi strokovni pregled. Stroški prevoza do kraja, kjer se opravi strokovni pregled, in stroški postopka za prepoznavo znakov oziroma simptomov ter strokovnega pregleda so stroški postopka o prekršku.
Voznik mora opraviti preizkus oziroma strokovni pregled, ki ga je odredil policist. Če ravna v nasprotju z odredbo se mu poleg denarne kazni izreče tudi 18točk.
Strokovni pregled
Strokovni pregled obsega zdravniški pregled, s katerim se ugotavljajo znaki motenj v vedenju, ki lahko povzročijo nezanesljivo ravnanje v prometu in odvzem krvi, urina ali drugih telesnih tekočin zaradi ugotavljanja prisotnosti alkohola, mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, ki vplivajo na zmožnost udeležbe v cestnem prometu.
Oseba, ki ji je v postopku za prekršek izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, mora na poziv pristojne upravne enote oddati vozniško dovoljenje. Če oseba ne odda vozniškega dovoljenja v roku določenem v pozivu, ji ga odvzamejo policisti na njene stroške. Novo vozniško dovoljenje lahko pridobi ob prvem prenehanju veljanosti vozniškega dovoljenja po šestih meseceih, sicer pa po enem letu od dneva oddaje vozniškega dovoljenja upravni enoti, če ponovno opravi vozniški izpit za vozila tiste oziroma tistih kategorij, s katerimi je storil prekršek ali prekrške, za katere so mu bile izrečene kazenske točke.
Začasen odvzem vozniškega dovoljenja
Policist poleg zgornjih primerov začasno odvzame vozniško dovoljenje in prepove vozniku nadaljevanje vožnje:
  če ima udeleženec cestnega prometa v organizmu več alkohola kot je dovoljeno ali je pod vplivom mamil ali če odkloni preizkus,
če je zaradi telesnega ali duševnega stanja zmanjšana njegova sposobnost za vožnjo
če ne uporablja pripomočkov, ki so vpisani v njegovem vozniškem dovoljenju,
če vozi vozilo v nasprotju z omejitvami, ki so vpisane v njegovo vozniško dovoljenje
če prekorači čas dovoljenega trajanja vožnje ali ne izkoristi predpisanega počitka,
če je vozniško dovoljenje neveljavno zaradi zdravstvenih razlogov, ali je odvzeto ali se izvršuje izrečena kazen prepovedi vožnje motornega vozila.
Vozniško dovoljenje, ki je bilo odvzeto zaradi vožnje pod vplivom alkohola, vožnje pod vplivom mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, odklonitve preizkusa s sredstvi ali napravami ali strokovnega pregleda ali preizkusa, ki ni bil opravljen v skladu z navodili proizvajalca sredstva ali naprave, se vrne vozniku, po preteku 24 ur od odvzema. Vozniško dovoljenje, ki je bilo odvzeto iz drugih razlogov se vrne vozniku, ko prenehajo razlogi za odvzem. Odvzeto neveljavno vozniško dovoljenje se pošlje organu, ki ga je izdal.
Odvzem vozniškega dovoljenja
Upravna enota, ki vodi evidenco o vozniku, z odločbo odvzame vozniško dovoljenje vozniku:
  če ne gre na kontrolni zdravstveni pregled za čas, dokler ga ne opravi,
če je na kontrolnem zdravstvenem pregledu ugotovljeno, da zaradi duševnega ali telesnega stanja ni več sposoben voziti vozila, dokler ne predloži ustreznega zdravstvenega spričevala.
Pridržanje
Policist pridrži voznika vozila za največ 12 ur, vendar ne manj kot za 6 ur, ki je zaloten pri prekršku:
  več kot 0,80 grama alkohola na kilogram krvi ali več kot 0,38 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka,če ne sme imeti alkohola v organizmu,
če ima več kot 1,10 grama alkohola na kilogram krvi ali več kot 0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, če ima lahko do 0,5 grama alkohola na kilogram krvi ali do 0,24 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka,
če odkloni preizkus s sredstvi ali napravami za ugotavljanje alkohola ali strokovni pregled.
Zaseg vozila
Policist zaseže vozniku motorno vozilo, s katerim je bil zaloten pri storitvi hujšega prekrška:
  če kljub prepovedi nadaljne vožnje nadaljuje vožnjo ali ponovi prekršek, zaradi katerega mu je bila prepovedana nadaljnja vožnja,
če je bil kršitelj v zadnjih dveh letih najmanj trikrat pravnomočno kaznovan zaradi prekoračitve hitrosti več kot 30 km/h v naselju, več kot 40 km/h izven naselja ali več kot 50 km/h, zaradi vožnje pod vplivom alkohola ali mamil, ali zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja ali neuporabe pripomočkov.
 
MySQL Error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'TYPE=MyISAM' at line 4